فرایند پذیرش مقالات

فرایند پذیرش مقاله

مقاله‌های دریافت شده پس از پذیرش اولیه در هیات تحریریه، برای ارزیابی به حداقل 2 نفر از داوران صاحب نظر در تخصص مربوطه، به تشخیص هیات تحریریه و بدون نام نویسنده ارسال خواهد شد. پذیرش نهایی بر اساس نظرات نهایی داوران و منوط به موافقت هیات تحریریه است. مراحل به شرح زیر است:

  1. ارسال مقاله از طریق سامانه نشریات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از سوی نویسنده
  2. بررسی اولیه در شورای سردبیری که در این مرحله مقاله ممکن است فرآیندهای احتمالی زیر را طی کند:

الف. رد و بایگانی ( 3 هفته)

ب. قبول و ارسال مقاله به دو ارزیاب (4 هفته)

 

تبصره 1 : رد مقاله ها در این مرحله به یکی از دلایل زیر است:

- عدم تناسب با محتوای مجله

- ارسال مقاله‌های مشابه که پیش از این تصویب و یا چاپ شده است.

- عدم رعایت ضوابط و شرایط نشریه که بر روی تارنما قرار گرفته است .