اهداف و چشم انداز

گروه زبان‌شناسی و زبان های باستانی شورای بررسی متون پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با انتشار مجله «نقدنامۀ زبان‌شناسی» می‌کوشد فعالیت علمی خود را با هدف بهبود بخشیدن به کیفیت متون و منابع دانشگاهی و همچنین گسترش گفتمان نقد در جامعه علمی ایران و بررسی ابعاد گوناگون این مسأله از سوی صاحب نظران داخلی و خارجی، مطرح نماید و از پژوهشگران و فرهیختگان دانشگاهی دعوت می‌کند با ارسال مقالات و یادداشت های انتقادی ارزشمند خود در زمینه‌های زیر، مجله را آینه تأملات نظری خود قرار دهند: بررسی و تحلیل مبانی علوم انسانی در حوزۀ زبان شناسی، زبان های باستانی و آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان؛ بررسی و نقد منابع حوزه مطالعات زبانی؛ بررسی و نقد برنامه‌های آموزشی و پژوهشی در حوزۀ مطالعات زبانی؛ بررسی و نقد شیوه‌های اجرایی و نتایج برنامه‌های آموزشی و پژوهشی در رشته‌های حوزۀ مطالعات زبانی؛ شناسایی مسائل و چالش‌های رشته‌های حوزۀ مطالعات زبانی و بررسی راه حل‌های رفع آنها؛ بررسی و تبیین نقش رشته‌های حوزۀ مطالعات زبانی در ارتقای فرهنگ جامعه؛ بررسی و تبیین نقش رشته‌های حوزۀ مطالعات زبانی در پیشرفت دیگر علوم؛ به‌کارگیری سیاست‌ها و راه‌کارهای مناسب برای استفاده از رشته‌های حوزۀ مطالعات زبانی در راستای توسعه مفاهیم و اصول اسلامی.