درباره نشریه

مجله «نقدنامۀ زبان‌شناسی» گروه زبان‌شناسی و زبان‌های باستانی شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از سال 1397 با هدف ارتقای نقد در حوزۀ زبان‌شناسی، زبان‌های باستانی و آموزش زبان فارسی به غیر فارسی‌زبانان راه اندازی شده است. از آنجا که پیشرفت در حوزه علوم انسانی به طور کلّی و نقد به طور خاص، نیازمند تعامل و ایجاد بحث است. این مجله، محورهای موضوعی زیر را در اولویت بررسی خود قرار می‌دهد:

  1. نقد و بررسی کتب دانشگاهی تألیفی و ترجمه در حوزۀ زبان‌شناسی
  2. نقد و بررسی کتب دانشگاهی تألیفی و ترجمه در حوزه زبان‌های باستانی
  3. نقد و بررسی کتب دانشگاهی تألیفی و ترجمه در حوزه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی‌زبانان
  4. نقد و بررسی برنامه‌های درسی و سیاست‌گذاری های آموزشی در حوزۀ زبان‌شناسی، زبان‌های باستانی و آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان