راهنمای نویسندگان

راهنمای استفاده از سامانه ( کلیک کنید)

مقاله هایی بررسی می شوند که صرفا در چارچوب شیوه بیان شده در راهنمای نویسندگان ( که در ذیل نیز آمده است) ارائه شده باشد

مقاله نقد یا یادداشت انتقادی باید دارای چکیده، کلیدواژه ( 3 الی 7 واژه)، متن اصلی و جمع بندی و احیانا پیشنهادات به همراه فهرست منابع باشد.

بهتر است موارد زیر در جهت نقد در نظر گرفته شود و در متن محتوای ارسالی موجود باشد

معیارها و شاخص­های نقد (کتب ملّی و جهانی)

  1. معرفی و توصیف اثر (حداکثر در یک صفحه) و ارزیابی شکلی آن

*        مشخصات شناسنامه ­ای اثر (نویسنده/ مترجم، ناشر، ...)

*        معرفی ساختار کتاب (بخش­ها و فصل­ها، ...)

*        ویژگی­های فنی اثر (طرح جلد، صحافی، قطع، نوع و اندازه قلم، صفحه­ آرایی و ...)

*        ویرایش ادبی (علائم سجاوندی، رعایت قواعد نگارشی – ویرایشی و ...)

*        رعایت اصول علمی ارجاع­ دهی در درون متن و کتاب­نامه

*        ...

             2. تحلیل و ارزیابی محتوایی اثر

*        بررسی ابعاد آموزشی اثر (جامعیت و تناسب محتوا با توجه به اهداف درسی، مطابقت اثر با آخرین سرفصل­های مصوب رشته، تناسب مطالب با سطح علمی مخاطبان، میزان استفاده از ابزارهای علمی مانند تمرین، نمودار/ جدول/ تصویر و ...)

*        مسئله­ مندی کتاب و پاسخگویی به نیازهای علمی و کاربردی کشور

*        ارزیابی نظم منطقی و انسجام درونی بخش­های مختلف کتاب

*        میزان استحکام تحلیل­ها و تبیین­ های ارائه شده در اثر (توجه به مبانی و پیش­فرض­ های علمی و پژوهشی، نقد مستند و علمی آرا و نظرات مطرح شده، ارائه تحلیل­های نوین و ...)

*        دقت در کاربرد اصطلاحات تخصصی و معادل­سازی برای واژه­ها و اصطلاحات تخصصی و خارجی

*        میزان رعایت اصول و اخلاق علمی (استفاده از زبان علمی، ذکر منابع مورد استفاده، سوگیری غیر­علمی)

*        هماهنگی / سازواری اثر با ارزش­های اسلامی و ایرانی

*        نوآوری و استفاده از منابع معتبر و داده­ های روزآمد

*        ...

          3. ارزیابی نهایی اثر

*        ارائه نظر نهایی در باره نقاط قوت و ضعف کتاب با در نظر گرفتن ملاک­های شکلی، روشی و محتوایی

*        تبیین کاربرد­های اثر با توجه به اهداف تألیف کتاب

*        پیشنهادها

 

-         در صورتی که نظرات یا مطالب دیگری در باره اثر، در هر یک از بندهای پیشین قابل طرح است، لطفاً در متن خود مقاله/ یادداشت انتقادی مرقوم نمایید.

مقاله یا یادداشت انتقادی باید دارای عنوان، چکیده و واژه های کلیدی و همچنین مشخصات نویسندگان به زبان انگلیسی نیز باشد.

1- نویسنده(گان) محترم، مشخصات ذیل را به همراه مقاله ارسال کنند: • نام و نام‌خانوادگی نویسنده(گان) به فارسی و انگلیسی؛ • میزان ‌تحصیلات، رتبة علمی، گروه‌ آموزشی، نام ‌دانشکده، دانشگاه و شهر محل ‌دانشگاه نویسنده/ نویسندگان به فارسی و انگلیسی؛ • معرفی نویسندة مسئول در صورت تعدد نویسندگان؛ • درج نشانی پست الکترونیک نویسنده/ نویسندگان؛ • نشانی، کدپستی، ‌شمارة تلفکس نویسندة مسئول؛

نویسندگان محترم، فایل الکترونیک مقاله‌های را از طریق همین سامانه به همراه مشخصات بالا ثبت نمایند و یا پست الکترونیک، به نشانی مجله ارسال کنند. پذیرش اولیة مقاله مشروط به رعایت نکات «راهنمای تدوین مقاله» و پذیرش نهایی و چاپ مشروط به تأیید شورای داوری است. در هر صورت، نتیجه به نویسنده اعلام خواهد شد. صفحات مقاله حداکثر 10 صفحه باشد و درمجموع از3000 کلمه تجاوز نکند. صفحات یادداشت های انتقادی حداکثر 6 صفحه باشد و درمجموع بین 1000 تا 2000 کلمه باشد. درضمن، محتوای ارسالی با قلم بی‌نازنین 13 در برنامة 2007 Word حروف‌نگاری و به‌همراه فایل pdf ارسال شود. داشتن عنوان، چکیده (حداکثر 140 کلمه) و واژه‌های کلیدی (حداکثر 7 واژه)، به دو زبان فارسی و انگلیسی برای همة‌ مقالات یا یادداشت ها الزامی است. سعی شود محتوای ارسالی همانطور که گفته شد مشتمل بر معرفی و توصیف اثر (حداکثر در یک صفحه) و ارزیابی شکلی آن ، تحلیل و ارزیابی محتوایی اثر، ارزیابی نهایی اثر نتیجه‌گیری، پیشنهادات و فهرست منابع باشد. معادل خارجی اسامی خاص، اصطلاحات و واژگان در متن، در پاورقی قرار گیرد.

2- شیوة استناد ارجاعات مقاله‌، درون متنی و به‌شیوة زیر باشد: برای ارجاع به منابع، بلافاصله، پس از نقل ‌قول مستقیم (داخل گیومه)، نام‌ خانوادگی نویسندة کتاب یا مقاله، سال انتشار: صفحة منبع مورد نظر، درون پرانتز آورده شود. مثال: (خانلری، 1361: 298) برای ارجاع به منابع، بلافاصله، پس از نقل‌قول غیرمستقیم، نام ‌خانوادگی نویسندة کتاب یا مقاله، سال انتشار و شمارة جلد و یا صفحه، درون پرانتز آورده شود. مثال: (حقیقی، 1366: ج1/ 21 ـ 25) ارجاعات درون متنی غیرفارسی، به‌شیوۀ قبل و به زبان اصلی آورده شود. مثال: (Halliday, 2003: 12) اگر از نویسنده‌ای در یکسال بیش از یک اثر منتشر شده باشد، با قراردادن حروف الف، ب، پ، و ...، در زبان فارسی و حروف a،b ، و...، در زبان‌های خارجی، پس از سال انتشار، آثار از هم متمایز شوند. در صورت استفاده از فرهنگ یا دانشنامه‌ای که سرویراستار دارد، نام او، سال انتشار، شماره صفحه، درون پرانتز آورده ‌شود. اگر به مقالة خاصی ارجاع داده می‌شود، نام مؤلف مقاله، سال انتشار و صفحة منبع مورد نظر، درون پرانتز آورده شود. غیر از موارد مذکور، نام فرهنگ یا دانشنامه، سال انتشار و صفحة منبع مورد نظر، درون پرانتز آورده ‌شود. ارجاعاتِ تکراری، کامل و مانند بار نخست آورده ‌شود و از کاربرد واژه‌های «همان»، «پیشین» و «مانند آن» در متن و یا ترسیم خط به‌جای نام مؤلف در منابع خودداری شود. منابع: در پایان مقاله، ابتدا منابع فارسی و سپس منابع لاتین، براساس نام‌خانوادگی نویسنده، به‌ترتیب حروف الفبا و به صورت زیر ذکر شود: کتاب: نام‌ خانوادگی نویسنده/ نویسندگان، نام‌ نویسنده/ نویسندگان (تاریخ‌ انتشار). نام کتاب به‌صورت ایتالیک (ایرانیک)، نام مترجم یا مصحح، شمارۀ جلد، نوبت چاپ، محل انتشار: نام ناشر. مقاله: نام خانوادگی نویسنده، نام ‌نویسنده (تاریخ انتشار). «عنوان مقاله»، نام مترجم، نام نشریه به صورت ایتالیک (ایرانیک)، سال نشریه، شمارة نشریه، شمارة صفحات مربوط به مقاله. منابع اینترنتی: نام‌ خانوادگی نویسنده، نام نویسنده (تاریخ دسترسی). «عنوان مقاله»، نام وب‌سایت (یا عنوان نشریة الکترونیکی، جلد، شماره، سال)، صفحه، آدرس اینترنتی.